PRIVACYREGLEMENT PEDAGOGISCH DIDACTISCH ADVIESBUREAU JANNIE LENSEN

Pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen, gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06084347, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacyreglement legt uit hoe pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacyreglement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen persoonsgegevens verwerkt:

(potentiële) cliënten;

ouders/verzorgers van jeugdige cliënten;

medewerkers;

zzp’ers;

bezoekers van de website pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen;

sollicitanten;

alle overige personen die met pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen contact opnemen of van wie pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen verwerkt persoonsgegevens die:

een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, op papier

of digitaal (via e-mail of webformulier op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of

andere persoonsgegevens;

met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of

verwijzers;

door verwijzers met pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen worden gedeeld, ten behoeve van het aanmelden van een cliënt;

tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3. Doeleinden verwerking

Pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen verwerkt persoonsgegevens van cliënten en van ouders/verzorgers van jeugdige cliënten voor de volgende doeleinden:

het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een

betrokkene zelf om heeft gevraagd;

het ondersteunen van de dagelijkse ondersteuning/zorg opdat de continuïteit ervan gewaarborgd kan worden;

ondersteuning van het management van de organisatie, opdat een optimale en doelmatige

inzet van middelen en financiën t.b.v. de ondersteuning/dienstverlening mogelijk wordt;

bijdragen in de verantwoording van de ondersteuning/zorg naar de betrokkene en/of diens wettelijk vertegenwoordiger;

het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;

bijdragen in de externe verantwoording naar financiers (zorgverzekeraars), overheid (gemeenten) en anderen, voor zover hierop een wettelijke verplichting rust en het niet in strijd is met de beroepscode van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaars;

4. Rechtsgrond

Pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden of het BSN te registreren;

een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen persoonsgegevens verwerken.

Pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

persoonlijke gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacyreglement

Pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen kan dit privacyreglement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacyreglement wordt op de website van pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacyreglement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen door een e-mailbericht te sturen naar jlensenbotter@hotmail.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met pedagogisch didactisch adviesbureau Jannie Lensen door een e-mailbericht te sturen naar jlensenbotter@hotmail.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


ALGEMENE VOORWAARDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCH ADVIESBUREAU JANNIE LENSEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen

de leverancier van de dienstverlening

Opdrachtgever

de wederpartij van Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen

Overeenkomst

overeenkomst van opdracht.

NB: Waar in de voorwaarden in een mannelijke vorm wordt geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

ARTIKEL 2. GELDIGHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen en opdrachtgever waarop Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig mochten worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden ten­einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of nietig verklaarde bepalingen overeen te ko­men, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


ARTIKEL 3. UITGEBRACHTE OFFERTES

Door Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn wordt vermeld. Pedagogisch Didac- tisch Adviesbureau Jannie Lensen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd. De offerte bevat in elk geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de te verrichten diensten en de te werken uren tegen welk vastgesteld uurtarief.

Indien de aanvaarding, ook op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen niet gebonden aan de uitgebrachte offerte. De overeenkomst is dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand gekomen, tenzij Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de offerte. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Opdrachtgevers gaan met Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen een ‘Overeenkomst van Opdracht’ (hierna te noemen: overeenkomst) aan inzake het geven van hulp, ondersteuning, advies en/of begeleiding. In de overeenkomst wordt in overleg tussen opdrachtgever en Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen de aard van de diensten, de kwaliteitsborging en de duur van de overeenkomst vastgelegd. De overeenkomst wordt door opdrachtgever en Pedagogisch DidactischAdviesbureau Jannie Lensen gesigneerd. Voor elke opdracht dient de overeenkomst als opdrachtbevestiging. In deze overeenkomst worden de werkzaamheden en tarieven vermeld.


ARTIKEL 5. DIENSTVERLENING

Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; e.e.a. op grond van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens en de op dat moment algemeen bekende stand der wetenschap.

Indien een goede uitvoering dit vereist, heeft Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever wordt van de inschakeling van derden op de hoogte gebracht.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen zijn verstrekt, heeft Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen uurtarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen is uitgegaan van door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn.

Opdrachtgever vrijwaart Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever verwijtbaar zijn.


ARTIKEL 6. TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, zal Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar maken welke elementen, zoals o.a. kosten of kwaliteit, moeten wijzigen en wanneer.

In afwijking van laatst voorgaande volzin zal Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen verwijtbaar zijn.


ARTIKEL 7. CONTRACTDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN

De overeenkomst tussen Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen en een opdrachtgever wordt na overleg aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Opdrachtgever en Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen kunnen een andere periode overeenkomen. Die staat dan in offerte en/of overeenkomst vermeld.


ARTIKEL 8. HONORARIUM

Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen.

Niettemin is Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen gerechtigd tot verhoging van het tarief wanneer zulks voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Bovendien mag Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen, dat in redelijkheid niet van Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van honorarium en/of tarief ten minste twee weken voor ingangsdatum schriftelijk kenbaar maken met vermelding van ingangsdatum en omvang. De verschuldigde kosten zullen na afloop van de maand, waar de kosten betrekking op hebben, in rekening worden gebracht.

Opdrachtgever is in geval van prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever heeft dit recht niet indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. Indien opdrachtgever de door Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.


ARTIKEL 9. BETALING

Betaling van het geleverde dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, op een door Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen aangegeven wijze en in door Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen aangegeven valuta. Indien op afwijkende wijze wordt betaald, kan Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen de betaling weigeren zonder in verzuim te geraken of kan Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen achteraf 10% van dat bedrag aan administratiekosten in rekening brengen, onverminderd het afgesproken tarief of honorarium. Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, in gebreke blijft in de betaling binnen veertien dagen, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder een nadere ingebrekestelling. Opdrachtgever is vanaf de verzuimdatum rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, wordt dienstverlening na de laatste factuur terstond in rekening gebracht en is Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen gerechtigd de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst zonder schadevergoeding op te schorten.

Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen kan, zonder in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Indien Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen een dergelijke betaling accepteert, houdt dat niet in dat Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen stilzwijgend de afwijkend aangewezen betaling volgt.


ARTIKEL 10. INCASSO BIJ WANBETALING

Alle kosten, samenhangend met het incasseren van niet betaalde facturen, zowel binnen- als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen dan gerechtigd minimaal een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen overeenkomstig het dan geldende geadviseerde incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 125,-.

Indien Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze, onverminderd de kosten genoemd in de voorgaande volzinnen van dit artikel, voor vergoeding in aanmerking.


ARTIKEL 11. KLACHTEN

Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen nadat opdrachtgever dat redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van een relevante factuur, schriftelijk te worden gemeld aan Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen. De ingebrekestelling bevat een zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende nalatigheid van Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen, zodat Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond wordt beoordeeld door Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen, zal Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals betaamt, tenzij dat inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Die vermeende zinloosheid dient opdrachtgever dan te voegen in de ingebrekestelling. In een dergelijk geval is Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen bij een aantoonbare schade maximaal gehouden binnen de grenzen van artikel 14.


ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE OPZEGGING

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van dertig dagen. In die termijn zijn partijen gehouden tot alle verplichtingen in de overeenkomst.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij feiten en omstandigheden die aan de opzegging ten grondslag liggen aan Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud door Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Indien eventueel op verzoek van opdrachtgever de werkzaamheden worden overgedragen aan derden en dat brengt voor Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen extra kosten met zich mee, worden deze kosten extra aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen, zal Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen in overleg met opdrachtgever zorgdragen, primair voor overdracht van nog te verrichten diensten aan derden, of secundair een redelijke wijze van teruggave van de opdracht aan opdrachtgever, tenzij feiten en omstandigheden die aan de opzegging ten grondslag liggen de opdrachtgever toerekenbaar zijn.


ARTIKEL 13. OPSCHORTING EN ONTBINDING

Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt.

Na het sluiten van de overeenkomst Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen ter kennis gekomen omstandigheden goede en redelijke grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Opdrachtgever of diens bewindvoerder of diens curator in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling voor voortzetting van de dienstverlening door Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of als onvoldoende door Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen gemotiveerd wordt beoordeeld.

Voorts is Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen alle aanspraken uit de wet en overeenkomst. Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

Indien Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen vallen. Ofschoon de opdracht door Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en de professionaliteit, waarop in de gegeven situatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van het adviesbureau voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de hem voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Bij het inschakelen van derden zal Jannie Lensen namens Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen van tevoren met de cliënt overleggen en steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Jannie Lensen namens Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen is echter voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Jannie Lensen namens Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen/Educatieve Crisisopvang is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.


ARTIKEL 15. VRIJWARINGEN

De opdrachtgever vrijwaart Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen voor aanspraken van derden met betrekkingen tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien opdrachtgever aan Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


ARTIKEL 16. OVERMACHT

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen worden daaronder begrepen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade ontstaan door de overmacht aan de andere partij.

Voor zoveel Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


ARTIKEL 17. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen, totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen gesloten overeenkomsten is nagekomen.

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen ter inzage te geven.

Door Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen geleverde zaken, die krachtens het onder de eerste alinea van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Voor het geval dat Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


ARTIKEL 18. RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.


ARTIKEL 19. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit blijkt uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


ARTIKEL 20. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen zich de rechten en bevoegdheden voor die Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Pedagogisch Didactisch Adviesbureau Jannie Lensen is Nederlands recht van toepassing.
| KVK 06084347 | Rabobank NL05RABO0324842198 | NL001345742B09 | BIG GZ 99058419025 | BIG Orthopedagoog Generalist 29058419031 | ABG Praktijk 94055554 | AGB Persoonlijk 94006004 | NIP 135724 | NVO 4388 |

copyright 2023